Styrelsearbete i verkligheten - unik utbildningStyrelsearbete i verkligheten är en unik utbildning. Unik därför att vi klarar av hela utbildningen på endast en dag. Unik därför att utbildningen till allra största delen av dagen ägnas åt själva styrelsearbetet. Unik därför att jag själv har upplevt och medverkat till allt jag delger mitt auditorium - i verkligheten. Inte boklärda teorier. Under 40 års tid och efter mer än 1000 styrelsesammanträden, varav mer än hälften som ordförande, har jag mejslat fram ett arbetssätt som är både inspirerande, uppföljande och framåtriktat. Egentligen inga konstigheter, men ändå så svårt att ”få till”. Under åren har jag jobbat med ett mycket stort antal andra ordföranden, externa ledamöter, engagerade ägare och entreprenörer likväl som kvalificerade verkställande direktörer. Utan att det rör sig om minsta lilla jäv eller brott mot sekretessen är det också dessa erfarenheter som jag delger auditoriet. Det torde inte finnas något motstycke till denna utbildning, att få sig tillgodo så mycket erfarenhet på så kort tid !

Endast en mindre del av tiden ägnas åt juridiken, regler och lagar – men ändå så mycket som varje styrelseledamot och ordförande måste kunna.

För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt är det mer eller mindre nödvändigt med erfarenhet från företagsledning, styrelse eller ledningsgrupp. Varje deltagare får ett omfattande skriftligt och digitalt material som med stor fördel kan användas i den egna verksamheten.

Deltagarna på utbildningen besitter enormt mycket egen kunskap. Antalet vid varje utbildningstillfälle är maximerat till cirka 10 personer. Detta ger utrymme för en hel del diskussioner och erfarenhetsutbyte vilket berikar ytterligare.

Som sagt, fokus ligger på det praktiska styrelsearbetet. Den ”röda tråden” i utbildningen löper från vad som ägarna kan och skall förvänta sig av styrelsearbetet till utvärdering av styrelsens arbete och lämplig nivå på arvodena. Däremellan, hur man finner de rätta ledamöterna, hur styrelsen jobbar på uppdrag av ägarna, vilka frågor som är styrelsefrågor, affärsplanens betydelse, relationen ägare, styrelse, ordförande och VD, beslutsförmågan och uppföljning av styrelsens beslut, sammanträdestekniken, det så viktiga protokollet, juridiken, styrelsearbete vid obestånd och mycket mera. Hela listan finns på webben.

Utbildningen kan även hållas som företagsintern sådan, och då med VD, styrelse och ägare som deltagare. Då styr jag utbildningen till de områden som är adekvata för just det deltagande bolaget och deltagande personer och normalt kommer jag till bolaget och håller utbildningen där. Begär offert!

Lars Göran Johansson