Innehåll i styrelseutbildning

Under en dag får Du tillgodogöra Dig erfarenheter från styrelsearbete i mer än 50 aktiebolag och från mer än 1000 styrelsesammanträden.

Helt avgörande för lyckat styrelsearbete är människorna. Därför lägger vi stor vikt vid hur man söker och väljer ut ordförande och ledamöter som passar in, men också processen att finna och anställa rätt VD.

Vi behandlar styrelsens arbetssätt både i det korta och i det långa perspektivet och hur man styr bolaget utan att det kolliderar med företagsledningens jobb.

Den mesta tiden ägnar vi åt styrelsearbetet rent praktiskt. Allt ifrån kallelse och dagordning till hur beslut processas fram, blir tydliga, protokollförs och därefter hur besluten följs upp.

Styrelsearbetets juridik och regelverk är ett självklart men ganska kort inslag i utbildningen.

Varför styrelse med externa ledamöter

 • Uppstart och förnyelse av styrelsearbetet
 • Vilken profil på ledamöter och ordförande passar oss
 • Hur rekryterar vi ”rätt” ledamöter och ”rätt” ordförande
 • Kriterier på väl fungerande ledamöter och ordförande
 • Hur startar vi upp styrelsearbete
 • Hur förbättrar vi lönsamheten genom externa ledamöter

Styrelsens viktigaste uppgifter

 • Styrelsen jobbar på uppdrag av ägarna
 • Styrelsen jobbar för bolagets bästa
 • Strategiarbete och Affärsplan
 • Medverka i strategiarbete och affärsplan
 • Styrelsen som kontrollorgan
 • Styrelsens kontakter med ägare och VD
 • Att tillsätta och avsätta VD
 • Viktigt att tänka på vid rekrytering av VD
 • VD’s anställningsavtal, pension, bonus mm
 • VD instruktionen
 • När VD inte funkar
 • När huvudägaren också är VD

Vilka skall sitta i styrelsen

 • Kriterier på när ledamot och ordförande gör ett bra jobb
 • Styrelsens sammansättning, kvinnor och män
 • Styrelsens sammansättning, specialist eller generalist
 • Lämpligt antal ledamöter
 • Externa ledamöter kontra ägarfamiljen
 • När någon ledamot inte funkar
 • Hur lämnar man ett styrelseuppdrag
 • Fackliga företrädare
 • Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens betydelse vid särskilda situationer

 • Vid förvärv och avyttring av bolag
 • Vid skifte av Verkställande Direktör
 • Vid kris i lönsamhet eller likviditet

Styrelsen och löpande uppföljning

 • Normal rapportering - hur kan man förenkla
 • Hur ofta skall VD rapportera till styrelsen
 • Exempel på månadsrapport
 • Hur skall styrelseledamöterna hantera månadsrapporterna
 • Styrelsen och revisorn
 • VD instruktion och andra instruktioner, typ valutapolicy
 • Ekonomichefens roll

Styrelsens sammanträde

 • Olika mötesformer
 • Ordförandens roll några veckor före sammanträdet
 • Vilka frågor är styrelsefrågor
 • Hur gör man med frågor som inte hör hemma i styrelsen
 • Förslag på dagordning – ett par exempel
 • Utformning av kallelse eller inbjudan
 • Hur sitter man lämpligast kring styrelsebordet
 • Skall ordföranden använda klubba
 • Hur många styrelsemöten per år skall man hålla
 • Hur lång tid tar ett styrelsemöte
 • Förlängt styrelsemöte
 • Skall underlag sändas ut i förväg – hur kan man förenkla
 • Hur avrundar man ett styrelsemöte

Det synnerligen så viktiga protokollet

 • Hur skriver man ett protokoll så besluten blir genomförda
 • Vem skriver protokollet och vem justerar
 • Hur följer man upp tidigare beslut

Personligt ansvar

 • Viktiga varningssignaler
 • Vad innebär personligt ansvar
 • När kan personligt ansvar utkrävas
 • Styrelsearbete i kristider – hur förändras styrelsearbetet
 • Styrelseansvarsförsäkring

Lite formalia

 • Nödvändiga kunskaper i Aktiebolagslagen
 • Styrelsens ansvar enligt Aktiebolagslagen
 • Styrelsens arbetsordning
 • Bolagsordningen
 • Årsstämma och Bolagsstämma – kallelse
 • Aktieägaravtal
 • Registrering vid bolagsverket

Goda råd till styrelse och VD

 • När ägaren lämnar över till anställd VD
 • Vid generationsskifte
 • När ägaren skall jobba kvar men lämnat det operativa
 • Vid försäljning av familjeföretag

Vad kostar styrelsearbete

 • Lämpliga arvoden
 • När betalas ersättningen ut

I utbildningen ingår följande material

 • Sammanfattning i skrift av hela dagens presentationer
 • Mall för affärsplan
 • Mall för VD avtal
 • Mall för styrelsens arbetsordning och VD instruktion
 • Utbildningen avslutas med att varje deltagare erhåller kursintyg som innehåller utbildningens omfattning